CUNG CẤP CHỈ HUY MỤC TIÊU

511

Quý khách muốn duy trì lực lượng bảo vệ tự tuyển nhưng có nhu cầu cho các nhân viên bảo vệ của mình được tiếp cận và làm việc trong môi trường làm việc của bảo vệ chuyên nghiệp, quy trình làm việc chuyên nghiệp, được giám sát kiểm tra theo phong cách chuyên nghiệp, được quản lý chặt chẽ chuyên nghiệp, được huấn luyện, đào tạo bài bản chuyên nghiệp, được tiếp cận với các kinh nghiệm về công tác an ninh, bảo vệ hàng đầu.

Vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy nhân viên bảo vệ

Kỹ năng khảo sát và lập phương án bảo vệ
Kỹ năng lập quy trình làm việc (mục đích, yêu cầu, phương pháp)
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
Phương pháp tổ chức quản lý (con người, công cụ, sổ sách)